Adnoddau addysgol

Wild about Cardiff logo

Adnoddau addysgol

Mae’r adnoddau hyn wedi’u creu gan Brosiect Partneriaeth Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd. Mae’r prosiect wedi gweithio gyda dros 30,000 o deuluoedd, ysgolion, sefydliadau lleol ac unigolion i helpu i gysylltu cymunedau trefol â bywyd gwyllt lleol a’u grymuso i weithredu dros fyd natur. 

Rhwng 2017-2022, mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’i weithredu mewn partneriaeth ag RSPB Cymru, Cyngor Caerdydd a Buglife Cymru. 

Datblygodd Prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd ystod o weithgareddau chwarae ym myd natur dwyieithog ar gyfer plant 3-16 oed. Mae modd eu defnyddio mewn lleoliadau chwarae ffurfiol neu anffurfiol. 

Mwynhaodd dros 10,000 o blant gysylltu â byd natur drwy ddefnyddior rhain rhwng 2017-2022.

Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut i ddefnyddio’r gweithgareddau syml hyn i greu sesiynau chwarae ym myd natur.

Wrth feddwl pa weithgareddau i’w paratoi er mwyn helpu i gysylltu plant a theuluoedd â byd natur, mae’n werth ystyried y Pum Llwybr i Gysylltu â Byd Natur, a luniwyd gan Brifysgol Derby. Datblygwyd y llwybrau hyn yn dilyn blynyddoedd o ymchwil gan weithwyr proffesiynol amrywiol a byddant yn sicrhau cysylltiad â byd natur i blant. Mae pob llwybr yn addas ar gyfer arddull dysgu a datblygu penodol, a thrwy sicrhau bod gennych weithgareddau sy’n ymgorffori dau neu fwy o’r llwybrau hyn, rydych yn gwneud y gweithgaredd yn hygyrch ac yn fwy cynhwysol i gynulleidfa ehangach.

Lawrlwythwch 5 llwybr cyswllt Byd Natur (PDF)

Drwy ymchwil, ymgynghori a gwerthuso, creodd prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd ‘fatrics’ o weithgareddau tymhorol. Mae gan bob gweithgaredd brif lwybr. Mae llawer o’r gweithgareddau’n cefnogi mwy nag un llwybr, er enghraifft ‘Planhigion blodeuol’, sy’n cael ei restru dan cyswllt ond sydd â chysylltiad agos â harddwch hefyd. Yn yr un modd, gellir gwneud llawer o’r gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn, ac nid yn ystod un tymor yn unig. 

Y syniad yw eich bod yn defnyddio cyfuniad o’r gweithgareddau hynny sy’n addas i chi er mwyn creu eich digwyddiad natur eich hun, neu’n eu defnyddio fel gweithgareddau unigol.  

Lawrlwythwch y Matrics Gweithgaredd (PDF)

Mae croeso i chi lawrlwytho’r 16 o weithgareddau hyn a’u defnyddio gyda phlant a theuluoedd. 

Gallwch ddefnyddio Adnoddau Her Wyllt yr RSPB ac Adnoddau Her Teulu’r RSPB yn eich gweithgareddau.

Chwarae tu allan

Children playing with leaves

Cyn i chi chwarae yn yr awyr agored, dyma saith rheol euraidd i gadw pawb yn ddiogel. Defnyddiwch nhw i ffurfio eich asesiad risg.

  • Ymarfer gweithgareddau ymlaen llaw i weld sut i leihau risgiau.
  • Gwiriwch y tywydd y diwrnod cynt.
  • Gofynnwch i’r plant sut y gallant gadw eu hunain yn ddiogel.
  • Byddwch yn wyliadwrus yn ystod y gweithgaredd am beryglon annisgwyl.
  • Gwell peidio ag aflonyddu ar bethau byw, yn hytrach edrych arnynt yn dawel.
  • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw beth nad ydych 100% yn siŵr amdano neu y gwyddoch y bydd yn eich pigo.
  • Sicrhewch fod y plant yn gwybod y ffiniau, a’ch bod bob amser yn gwybod ble maen nhw.
Credit: Abigail Luxford-Noyes

Ariannwyd yr hyfforddiant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Phartneriaeth Natur Lleol Caerdydd.

decorative

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd