Rhandiroedd yng Nghaerdydd

Mae tyfu bwyd yn lleol yn un ffordd y gallwn ni i gyd helpu i leihau ein hôl troed carbon – does dim gwell na blasu cynnyrch ffres, yn enwedig os ydych chi wedi’i dyfu eich hun!  Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n heini, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu eich hoff ffrwythau a llysiau eich hun.  Os oes gennych chi le, gallwch chi hyd yn oed dyfu blodau i’w torri!

Gweler lleoliadau rhandiroedd ar fap.

Lawrlwythwch ein Canllaw i Randiroedd Caerdydd (PDF)

Gwneud cais am randir

Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd Caerdydd i wneud cais am lain mewn un o’n 28 o safleoedd rhandir a gallwch chi gofrestru am uchafswm o 2 safle.

Mae rhaid i chi fod ar y rhestr aros i gael cynnig llain.

Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn ond mae rhestrau aros yn amrywio o safle i safle. Os yw nifer y bobl ar restr aros yn fwy na hanner y lleiniau sydd ar gael ar y safle, rydym yn cau’r rhestr aros nes bod y rhestr yn gostwng.

Mae rhandiroedd yn amrywio o ran maint a chost. Bydd cynrychiolydd y safle yn rhoi gwybod i chi am yr opsiynau ar ôl i chi gael eich gwahodd i weld y safle.

 • Pan fyddwch wedi cofrestru eich diddordeb ar gyfer eich dau safle rhandir dewisol, byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr aros.
 • Pan fydd llain ar gael i chi, bydd cynrychiolydd y safle yn eich gwahodd i’r safle i weld y llain a pha gyfleusterau sydd ar y safle.
 • Os byddwch yn penderfynu cymryd llain, bydd angen i chi lofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth a thalu blaendal ad-daladwy rhwng £10 ac £20 am allwedd gât. Yna byddwn yn anfon anfoneb atoch ar gyfer y llain.
 • Mae blwyddyn defnyddio’r rhandir yn dechrau ar 2 Chwefror ac mae rhent yn daladwy ar gyfer y flwyddyn gyfan.  Os ydych chi’n cymryd y llain rhwng 1 Rhagfyr a 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol, mae swm pro rata yn daladwy.
 • Rhaid i chi dyfu ar o leiaf traean o’ch llain o fewn y tri mis cyntaf a’ch llain gyfan o fewn deuddeg mis.
 • Os ydych chi’n penderfynu peidio â chymryd llain, neu os nad yw cynrychiolydd y safle yn gallu cysylltu â chi, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar y rhestr aros.

Cofrestru ar gyfer llain

O 5 Chwefror 2024, mae’r safleoedd canlynol ar agor ar gyfer ceisiadau:

 • Allensbank
 • Birchgrove
 • Colchester Avenue
 • Fferm y Coleg
 • Fferm Fawr Trelái
 • Y Tyllgoed
 • Flaxland Avenue
 • Fferm y Fforest
 • Greenway Road
 • Highfields
 • Yr Arglwyddes Mary
 • Lecwydd-Droves
 • Ystum Taf
 • Pengam Pavilion
 • Parhoal Pengam
 • Parhaol Pontcanna
 • Rhydypenau
 • South Rise

Gwneud cais ar-lein  Newid eich meddwl

  Os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr aros, anfonwch e-bost i AllotmentWaitingList@caerdydd.gov.uk

  Os hoffech ildio eich llain, cysylltwch â chynrychiolydd eich safle.

   

  Helpwch i Gadw Caerdydd yn Daclus

  Mae carpedi, teiars, ffenestri a drysau PVC, dalenni asbestos a gwastraff y cartref yn eitemau cyfyngedig ac ni ddylid eu cludo ar unrhyw safleoedd rhandir. Gallwch gael gwared ar yr eitemau hyn mewn canolfan ailgylchu.

  Arolwg llwyddiant neu fethiant cnydau

  Helpwch ni i ddeall sut mae eich plot yn perfformio, pa gnydau oedd yn llwyddiant a pha rai a fethodd.

  Gall newid yn yr hinsawdd gael effaith sylweddol ar arddio rhandir, a methiannau tyfu cnydau yn cael eu dylanwadu gan ffactorau amrywiol sy’n gysylltiedig â hyn. Diben yr arolwg hwn yw dogfennu dylanwad parhaus newid yn yr hinsawdd, amodau tyfu, a chynnydd cyffredinol o ran garddio rhandir. Yn ei dro, bydd hyn yn helpu i wella ein dealltwriaeth o ddylanwad newid yn yr hinsawdd ar gnydau ein deiliad rhandiroedd.  

  Er mwyn i’r cyngor allu dadansoddi’r canlyniadau’n effeithiol, cwblhewch yr arolwg erbyn 31/12/2024 a bydd hyn yn gadael cyfnod o 12 mis i ystyried eich ymateb.

  Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd