Tyfwch yn un o’n rhandiroedd

Tyfu eich llysiau eich hunainow

Mae tyfu bwyd yn lleol yn un ffordd y gallwn ni i gyd helpu i leihau ein hôl troed carbon – does dim gwell na blasu cynnyrch ffres, yn enwedig os ydych chi wedi’i dyfu eich hun! Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n heini, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu eich hoff ffrwythau a llysiau eich hun. Os oes gennych chi le gallwch chi hyd yn oed dyfu blodau i’w torri!

Mae garddio rhandir yn dod yn fwy poblogaidd ac mae’r galw am leiniau rhandir yng Nghaerdydd yn saethu i fyny.

Mae llawer o randiroedd Caerdydd wedi elwa ar fwy o fuddsoddiad dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddarparu ffyrdd mynediad gwell, cyflenwadau dŵr newydd, ffensys diogelwch a chyfleusterau toiled sy’n compostio.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac yn dymuno garddio rhandir, gallwch gofrestru eich diddordeb mewn gwneud cais am lain.

Os nad ydych chi wedi garddio rhandir o’r blaen neu os hoffech wybodaeth am arddio rhandir, rydym wedi paratoi canllaw defnyddiol (2.7Mb PDF) sy’n rhoi crynodeb i chi o’r rheolau yn y cytundeb tenantiaeth ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer plannu ac ar gyfer rheoli eich llain. Sylwer bod y canllaw hwn yn cael ei ddiweddaru ac y bydd y fersiwn newydd ar gael ym mis Mawrth.

Safleoedd a Phrisiau Rhandiroedd

Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn ond mae rhestrau aros yn amrywio o safle i safle.  O bryd i’w gilydd efallai bod gan rai safleoedd leiniau gwag neu restrau aros byrion, ond mae’r sefyllfa’n amrywio yn ystod y tymor tyfu bob blwyddyn.   Pan fo nifer y bobl ar restr aros yn fwy na 50% o’r lleiniau sydd ar gael ar y safle, caiff y rhestr aros ei chau

Mae meintiau lleiniau’n amrywio a chânt eu gosod fesul 25m sgwâr sef “clwyd”. Mae llain maint llawn yn 250m2 (10 clwyd).  Dylech allu ymrwymo i wneud gwerth awr o waith i bob clwyd yr wythnos.

Bydd y rhan fwyaf o ddechreuwyr yn cael llain lai ac yn gwneud cais am lain fwy’n ddiweddarach pan fyddant yn deall yr ymrwymiad a ofynnir ganddynt.  Eich dewis chi yw maint y llain a gewch ar y cyd â Chynrychiolydd y Safle a chan ddibynnu ar ba leiniau sydd ar gael.

Mae gan ddeg safle storfeydd briciau i’w rhentu am £31.05 y flwyddyn (dim gostyngiadau).  Holwch Ysgrifennydd y Safle a oes un ar gael.

Gweld lleoliadau rhandiroedd ar fap.

O 1 Mehefin 2023, dim ond y safleoedd canlynol sydd ar agor ar gyfer ceisiadau.

 • Rhandiroedd Colchester Avenue
 • Rhandiroedd Flaxland
 • Rhandiroedd Greenway Road
 • Rhandiroedd Y Deri
 • Rhandiroedd Parhoal Pengam
 • Rhandiroedd South Rise

 

Sut i wneud cais am lain

Mae Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am 28 o safleoedd rhandiroedd gan gynnwys mwy na 2,500 o leiniau â thenantiaid.

Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd yng Nghaerdydd i wneud cais am lain a gallwch chi gofrestru am uchafswm o 2 wahanol safle rhandir.   Mae’n rhaid eich bod chi ar y rhestr aros i gael cynnig llain.

Pan fo safleoedd gwag ar gael, bydd Cynrychiolydd y Safle yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i ymweld â’r safle.  Os ydych chi’n penderfynu cymryd llain, byddwch chi angen llofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth.   Bydd Cynrychiolydd y Safle yn rhoi allwedd i giât y safle i chi.   Bydd angen i chi dalu blaendal ad-daladwy rhwng £10 a £20 a byddwn ni’n anfon bil atoch chi am y llain.   Mae blwyddyn defnyddio’r rhandir yn dechrau ar 2 Chwefror ac mae rhent yn daladwy ar gyfer y flwyddyn gyfan. Os ydych chi’n cymryd y llain rhwng 1 Rhagfyr a 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol, mae swm pro rata yn daladwy.

Os ydych chi’n penderfynu peidio â chymryd llain, neu os nad yw Cynrychiolydd y Safle yn gallu cysylltu â chi, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar y rhestr aros.

Gwneud cais ar-lein

  Love exploring logo
  LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

  Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd