Rhandiroedd yng Nghaerdydd

Mae tyfu bwyd yn lleol yn un ffordd y gallwn ni i gyd helpu i leihau ein hôl troed carbon – does dim gwell na blasu cynnyrch ffres, yn enwedig os ydych chi wedi’i dyfu eich hun!  Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n heini, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu eich hoff ffrwythau a llysiau eich hun.  Os oes gennych chi le, gallwch chi hyd yn oed dyfu blodau i’w torri!

Gweler lleoliadau rhandiroedd ar fap.

Lawrlwythwch ein Canllaw i Randiroedd Caerdydd (PDF)

Gwneud cais am randir

Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd Caerdydd i wneud cais am lain mewn un o’n 28 o safleoedd rhandir a gallwch chi gofrestru am uchafswm o 2 safle.

Mae rhaid i chi fod ar y rhestr aros i gael cynnig llain.

Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn ond mae rhestrau aros yn amrywio o safle i safle. Os yw nifer y bobl ar restr aros yn fwy na hanner y lleiniau sydd ar gael ar y safle, rydym yn cau’r rhestr aros nes bod y rhestr yn gostwng.

Mae rhandiroedd yn amrywio o ran maint a chost. Bydd cynrychiolydd y safle yn rhoi gwybod i chi am yr opsiynau ar ôl i chi gael eich gwahodd i weld y safle.

  • Pan fyddwch wedi cofrestru eich diddordeb ar gyfer eich dau safle rhandir dewisol, byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr aros.
  • Pan fydd llain ar gael i chi, bydd cynrychiolydd y safle yn eich gwahodd i’r safle i weld y llain a pha gyfleusterau sydd ar y safle.
  • Os byddwch yn penderfynu cymryd llain, bydd angen i chi lofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth a thalu blaendal ad-daladwy rhwng £10 ac £20 am allwedd gât. Yna byddwn yn anfon anfoneb atoch ar gyfer y llain.
  • Mae blwyddyn defnyddio’r rhandir yn dechrau ar 2 Chwefror ac mae rhent yn daladwy ar gyfer y flwyddyn gyfan.  Os ydych chi’n cymryd y llain rhwng 1 Rhagfyr a 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol, mae swm pro rata yn daladwy.
  • Rhaid i chi dyfu ar o leiaf traean o’ch llain o fewn y tri mis cyntaf a’ch llain gyfan o fewn deuddeg mis.
  • Os ydych chi’n penderfynu peidio â chymryd llain, neu os nad yw cynrychiolydd y safle yn gallu cysylltu â chi, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar y rhestr aros.

Cofrestru ar gyfer llain

O 29 Ebrill 2024, rydym wedi cau rhestr aros pob safle rhandir wrth i ni ddiweddaru ein meddalwedd rheoli data.

Ein nod yw ailagor rhestrau aros yn gynnar ym mis Awst 2024.

Rhandiroedd – Polisi Preifatrwydd y Gwasanaethau Parciau

​​Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae’r Gwasanaethau Parciau yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch yn rhoi eich manylion mewn perthynas â rhandiroedd.

Newid eich meddwl

Os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr aros, anfonwch e-bost i AllotmentWaitingList@caerdydd.gov.uk

Os hoffech ildio eich llain, cysylltwch â chynrychiolydd eich safle.

 

Helpwch i Gadw Caerdydd yn Daclus

Mae carpedi, teiars, ffenestri a drysau PVC, dalenni asbestos a gwastraff y cartref yn eitemau cyfyngedig ac ni ddylid eu cludo ar unrhyw safleoedd rhandir. Gallwch gael gwared ar yr eitemau hyn mewn canolfan ailgylchu.

Arolwg llwyddiant neu fethiant cnydau

Helpwch ni i ddeall sut mae eich plot yn perfformio, pa gnydau oedd yn llwyddiant a pha rai a fethodd.

Gall newid yn yr hinsawdd gael effaith sylweddol ar arddio rhandir, a methiannau tyfu cnydau yn cael eu dylanwadu gan ffactorau amrywiol sy’n gysylltiedig â hyn. Diben yr arolwg hwn yw dogfennu dylanwad parhaus newid yn yr hinsawdd, amodau tyfu, a chynnydd cyffredinol o ran garddio rhandir. Yn ei dro, bydd hyn yn helpu i wella ein dealltwriaeth o ddylanwad newid yn yr hinsawdd ar gnydau ein deiliad rhandiroedd.  

Er mwyn i’r cyngor allu dadansoddi’r canlyniadau’n effeithiol, cwblhewch yr arolwg erbyn 31/12/2024 a bydd hyn yn gadael cyfnod o 12 mis i ystyried eich ymateb.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd