Coed Caerdydd

Coed Caerdydd

Dweud eich dweud

Rydym yn dod yn fwy ymwybodol o’r rhan hanfodol y mae coed yn ei chwarae wrth wneud ein hamgylchedd yn le y gallwn fyw ynddo. Mae Strategaeth Un Blaned y Cyngor yn cynnwys nod o gynyddu’r canopi coed o 18.9% i 25% erbyn 2030. Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi sefydlu rhaglen plannu coed hirdymor ar gyfer y ddinas o’r enw Coed Caerdydd.

Cynhaliwyd arolwg dinasyddion gennym yn 2019 i ganfod faint mae coed yn effeithio ar eich bywyd; a ydych yn ymwybodol o’r cynnydd fu o ran plannu mwy o goed; a phan blannu yr hoffech ei weld yn digwydd yn y dyfodol.

Helpodd y wybodaeth a ddarparwyd gennych i ni sicrhau ychydig yn brin o £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Woodland Trust i lansio ein rhaglen Coed Caerdydd a byddwn yn dechrau plannu coed ar draws y ddinas dros y ddau dymor plannu nesaf (hyd at fis Mehefin 2023).

Hoffem gael gwybod a yw barn dinasyddion am blannu coed wedi newid ers 2019; yn enwedig ers pandemig Covid-19, cyhoeddi Strategaeth Un Blaned y ddinas a datgan yr argyfwng hinsawdd.

Helpwch ni trwy gwblhau’r holiadur byr hwn.

Arolwg yn cau ar ddydd Gwener 29 Hydref 2021.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd