Llwybr Arfordir Cymru (Caerdydd)

Rhan Caerdydd o Llwybr Arfordir Cymru

Mae rhan Caerdydd o Llwybr Arfordir Cymru yn ymestyn dros 15.60km ac yn ffurfio cyswllt â Chasnewydd i’r dwyrain a Bro Morgannwg (trwy Benarth) i’r gorllewin, yn rhan o ranbarth Aber Afon Hafren ac Arfordir De Cymru (rhanbarth 8).

Mae’r llwybr o Gasnewydd yn y dwyrain yn parhau ar hyd wal y môr, gyda golygfeydd gwych o Aber Afon Hafren a chyfleoedd da i wylio adar, gyda morfeydd heli a gwastadeddau llaid sy’n denu adar dŵr. Mae hefyd yn cysylltu â Bae Caerdydd a chyfres o gamlesi ac yn parhau i Benarth ar hyd y Morglawdd. Mae gan Fae Caerdydd ddigon i’w fwynhau, gan gynnwys Canolfan y Mileniwm â’r Ganolfan Croeso, yr Eglwys Norwyaidd enwog (lle cafodd Roald Dahl ei fedyddio), tafarnau, bwytai a chaffis, sy’n cynnig golygfeydd ar draws y llyn dŵr croyw. Mae gan y Morglawdd lwybrau wedi’u gwahanu i gerddwyr a beicwyr ac mae digon i’w weld ar hyd y ffordd o’r parc sglefrio a’r gampfa awyr agored, arddangosfa awyr agored y Capten Scott a’r Morglawdd ei hun gyda’i bontydd gwrthbwys sy’n cysylltu’r llyn â’r môr.

Newyddion:

  • Mae’r llwybr rhwng Rover Way (wrth y gyffordd â Ffordd Lamby) ac Ocean Way wedi’i wyro dros dro i mewn i’r tir o ganlyniad i resymau diogelwch. Mae gwaith yn cael ei gynllunio i wella’r forlin a glanhau’r ardaloedd o gwmpas Rover Way i greu lle mwy croesawgar ac addas i gerddwyr ei fwynhau.
  • Mae Swyddogion Cyngor Caerdydd wrthi’n gweithio ar gynllunio a dyluniadau i ail-alinio’r llwybr o Gors Crychydd i Safle Tirlenwi Ffordd Lamby ac o gwmpas. Gan nad yw’r safle yn cael ei ddefnyddio at ddibenion tirlenwi mwyach, mae cyfle i ail-alinio’r llwybr yn nes at y forlin. Gan fod y safle yn parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer ailgylchu a gwastraff bwyd, cynhyrchion cynaliadwy fydd yr holl ddeunyddiau a ddefnyddir i gyfeirbwyntio a chreu’r llwybr a bydd yna wybodaeth am fioamrywiaeth a phwysigrwydd diogelu ein morliniau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Llwybr Arfordir Cymru – Ei hanes

Ym mis Mehefin 2006, cyhoeddodd Rhodri Morgan fod Llywodraeth Cymru am greu Llwybr Arfordir Cymru gyfan i gysylltu gogledd a de-ddwyrain Cymru. Y bwriad oedd cysylltu, gwella a chreu llwybrau mor agos at yr arfordir â phosibl i gymunedau lleol a phobl sy’n ymweld â Chymru. Cafodd ei ariannu trwy raglen grant Llywodraeth Cymru a reolwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (Cyngor Cefn Gwlad Cymru ynghynt) mewn partneriaeth ag 16 awdurdod lleol a 2 barc cenedlaethol.

Gan ymestyn dros 1,200km/870 milltir ac wedi’i grwpio yn 8 rhanbarth, mae Llwybr Arfordir Cymru hefyd yn cysylltu â Chlawdd Offa wrth ben y gogledd a’r de. Er ei fod i gerddwyr yn bennaf, mae rhannau o’r llwybr i feicwyr, defnyddwyr cadair olwyn a phobl y mae cyfyngiad ar eu symudedd, teuluoedd â phramiau a marchogion.

Agorwyd Llwybr Arfordir Cymru yn swyddogol ar 5 Mai 2012 a chynhaliodd Caerdydd un o’r 3 digwyddiad agor swyddogol. Cymru yw’r wlad gyntaf i gael llwybr arfordir a gysylltir yn llawn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru

Pethau i’w gwneud

Vist the Norwegian Church on the Coastal Path
Visit CIWW situated near the Wales Coastal Path

Tywydd Caerdydd

The location could not be found.

wales-coast-path-badgeCewch ddysgu am hanes y llwybr a gweld pwy fu’n rhan o’r gwaith o’i greu. Dysgwch faint yn union o’r Llwybr sy’n mynd ar draws neu’n agos at rai o dirweddau a chynefinoedd gwarchodedig Cymru. Darllenwch am anturiaethau’r unigolion prin hynny sy’n ceisio cerdded o un pen i’r llall. A chewch weld gyda’ch llygaid eich hun beth yw apêl Llwybr Arfordir Cymru trwy ymweld â’r oriel luniau a fideos.

Gwefan Llwybr Arfordir Cymru

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd