Coed Caerdydd – Cwestiynau Cyffredin

Coed Caerdydd

Dewisir safleoedd o ddiddordeb yn seiliedig ar argymhellion gan gydweithwyr, canlyniadau ymgynghoriadau’r cyhoedd ac aelodau wardiau (2019 a 2021), ac awgrymiadau pellach gan y cyhoedd drwy e-bost neu gyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn cwblhau ymarfer bwrdd gwaith cychwynnol i benderfynu a allai’r safle a awgrymir fod yn addas ar gyfer plannu coed. Os bydd safleoedd enwebedig yn pasio’r meini prawf cychwynnol, byddwn yn gwirio gwerth ecolegol y safle, gwasanaethau (e.e. dŵr, telathrebu), ac a oes angen caniatâd.

Efallai y byddwn yn penderfynu nad yw’r safle’n addas ar gyfer plannu coed oherwydd sawl ffactor; gan gynnwys maint, gwrthdaro â defnyddiau eraill y safle, a gwrthdaro â chynefinoedd eraill sy’n bodoli sydd eisoes yn bwysig ar gyfer bioamrywiaeth.

Os caiff y gwiriadau hyn eu pasio, byddwn wedyn yn gweithio gyda rhanddeiliaid lleol i benderfynu ar ddyluniadau plannu a neilltuo coed i’w plannu.

Byddwn yn cyflwyno hysbysiadau safle lle bo hynny’n bosibl er mwyn sicrhau bod trigolion lleol yn cael gwybod am gynlluniau plannu ac yn annog pobl i gymryd rhan.

Byddwn wedyn yn cadarnhau dyddiad plannu addas o fewn y tymor plannu coed nesaf (hydref 2022 – gwanwyn 2023) neu’n rhoi’r safle ar ein rhestr o safleoedd i’w plannu yn y dyfodol.

Gallwch ymuno â’n rhestr bostio a’n cyfryngau cymdeithasol a Eventbrite i gael gwybod am blannu coed a chyfleoedd gwirfoddoli eraill. Gallwch hefyd enwebu safleoedd a gwneud cais am goed am ddim ar gyfer eich cartref.

coedcaerdyddprosiect@caerdydd.gov.uk

Ein nod yw edrych ar ein coed sydd newydd eu plannu sawl gwaith yn ystod eu blynyddoedd cyntaf. Efallai y bydd angen mwy o waith cynnal a chadw ar rai safleoedd oherwydd y mathau o goed, maint neu amodau’r safle, a byddwn yn ystyried hyn yn ein penderfyniadau o safleoedd a choed i’w plannu.

Rydym yn datblygu rhwydwaith o “Warcheidwaid Coed” i’n helpu i fonitro a chynnal coed sydd newydd eu plannu. Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn archwilio’r coed yn rheolaidd, yn helpu i’w dyfrio, ac yn rhoi gwybod i ni am unrhyw ddifrod. Mae rhagor o wybodaeth am sut i ymuno â’r rhwydwaith hwn ar gael yn ein hadran “Cymryd Rhan”.

Rydym hefyd yn ychwanegu ein holl safleoedd sydd newydd eu plannu at Arbortrack sy’n system i fonitro coed ac amserlennu gwaith cynnal a chadw. Defnyddir y system hon ar draws adran Parciau’r Cyngor ac mae’n cadw cofnodion o’n holl goed yng Nghaerdydd, pryd y dylid eu harolygu, ac unrhyw waith y mae angen ei wneud.

Os oes gennych ymholiad am gynnal a chadw coed sy’n bodoli eisoes, cysylltwch ag adran y parciau: parciau@caerdydd.gov.uk

Daw’r rhan fwyaf o’n stociau coed presennol ac yn y dyfodol o blanhigfeydd ledled y DU sy’n tyfu eu glasgoed brodorol eu hunain. Mae hyn yn cynnwys mathau o goed ffrwythau yr ydym yn bwriadu eu hailgyflwyno mewn perllannau cymunedol.

Yn y tymor hwy, byddwn hefyd yn lledaenu ein stociau ein hunain yn ein planhigfa goed yn Fferm y Fforest. Byddwn yn casglu ac yn tyfu ar hadau o Gaerdydd gyda’r nod o greu cyflenwad o goed gwydn o darddiad lleol.

Bydd hyn yn dibynnu ar rywogaethau, amodau’r safle, a maint y goeden a blannwyd.

Mae rhai rhywogaethau, fel Helyg, yn tyfu’n gyflym iawn a byddant yn cael effaith weledol bron ar unwaith. Bydd rhywogaethau eraill, fel Derw, yn cymryd sawl degawd i gyrraedd aeddfedrwydd ifanc ond gallant fyw am gannoedd o flynyddoedd.

Mae llawer o’n safleoedd plannu newydd mewn parciau cyhoeddus. Ni fyddem am osod cynsail o ffensio ardaloedd mawr gan y byddai hyn yn gwrthdaro â’r rhain fel mannau cymunedol i bawb eu mwynhau a gallent newid estheteg y parc.

Rydym yn disgwyl ac yn rhoi cyfrif am rai colledion o ddifrod damweiniol neu fandaliaeth yn ogystal â ffactorau amgylcheddol. Mae ein “Gwarcheidwaid Coed” yn ein helpu i fonitro safleoedd sydd newydd eu plannu ac adrodd am golledion. Byddwn yn ceisio disodli unrhyw golledion mawr o goed newydd yn y tymor canlynol.

Mae gwarchodwyr coed yn ddefnyddiol ar gyfer safleoedd lle mae cwningod a cheirw yn risg fawr neu lle mae’r safle’n agored i amodau amgylcheddol llym (e.e. safleoedd mynyddig gyda gwyntoedd cryfion ac yn dueddol o rew). Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o’n safleoedd yng Nghaerdydd ficrohinsoddau cymharol ysgafn ac ychydig o blâu.

Gall fod problemau hefyd o ran peidio â symud gwarchodwyr yn ddiweddarach priodol a all niweidio rhisgl a datgelu coed i glefydau.

Felly, mae gwarchodwyr a ffensys ar gyfer y rhan fwyaf o’n safleoedd yng Nghaerdydd yn cael eu hystyried yn ddarn ychwanegol diangen.

Mae newid yn yr hinsawdd, plâu a chlefydau yn risgiau sylweddol i goed newydd a choed sy’n bodoli eisoes. Bydd y bygythiadau hyn yn achosi newidiadau i’r amodau lle mae coed yn tyfu a gallant effeithio ar rywogaethau cyfan.

Rydym yn addasu i newid yn yr hinsawdd drwy arbrofi gyda gwahanol rywogaethau sy’n gallu ymdopi ag amodau sy’n newid; er enghraifft, rhywogaethau sy’n fwy goddefgar o sychder neu’n llai sensitif i dafliad gwynt. Rydym yn cyflwyno coed iau i ardaloedd lle rydym yn rhagweld colledion y canopi aeddfed o ddigwyddiadau stormydd. Rydym hefyd yn anelu at luosogi ein stoc ein hunain o darddiad lleol fel y bydd coed wedi tyfu i mewn ac wedi addasu i’r micro-hinsawdd.

Bydd lledaenu ein stoc ein hunain a phrynu o feithrinfeydd yn y DU hefyd yn helpu i leihau’r risg o fewnforio plâu a chlefydau newydd. Mae sawl rhywogaeth dan fygythiad ar hyn o bryd o ganlyniad i blâu a chlefydau a gyflwynwyd; gan gynnwys Ynn, Deri a Choed Llwyfen. Gall ein hymateb amrywio yn dibynnu ar y math o fygythiad, nifer y coed yr effeithir arnynt, a’r camau lliniaru sydd ar gael.

Mae Clefyd Coed Ynn yn fygythiad enfawr i rywogaethau Ynn. Mae Ynn yn cyfrif am tua 10% o stoc coed Caerdydd ac felly bydd gwahaniaethau amlwg mewn coetiroedd a golygfeydd stryd wrth i goed heintiedig gael eu tynnu. Gall y rhain fod yn gyfleoedd i gyflwyno rhywogaethau mwy amrywiol neu ganiatáu i’r haen flodau mewn coetiroedd ddatblygu o fylchau yn y canopi coed. Gyda rhywogaethau eraill, fel Coed Llwyfen, rydym yn dechrau cyflwyno mathau hybrid sy’n fwy gwydn i glefyd Llwyfen yr Isalmaen.

Yn gyffredinol, byddwn yn anelu at blannu amrywiaeth dda o rywogaethau, oedrannau a mathau i greu coetiroedd a strydoedd mwy gwydn.

Er ein bod yn gwerthfawrogi’r pryderon a godwyd ynghylch colli coed a chynefinoedd, gwasanaeth cynllunio’r Cyngor fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Caiff yr holl gynigion datblygu eu hystyried yn erbyn y polisïau a geir yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor gan gynnwys Polisi KP16 Seilwaith Gwyrdd sy’n ceisio diogelu treftadaeth naturiol Caerdydd.

Os yw’r datblygiad yn arwain at golled gyffredinol o ran seilwaith gwyrdd, bydd angen iawndal priodol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i Cynllunio (caerdydd.gov.uk)

Rydym yn deall pwysigrwydd a manteision coed aeddfed ond bydd plannu mwy o’r coed iawn yn y mannau cywir hefyd yn hanfodol i wydnwch canopi coed Caerdydd yn y dyfodol.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau i nodi cyfleoedd plannu newydd ac adeiladu darlun o goed a mannau poblogaidd sy’n bodoli eisoes a sut y gellir rheoli’r rhain er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf posibl i fyd natur a phobl.

Cafodd y prosiect peilot (2021-2023) ei ariannu’n bennaf gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru, gyda chyllid ychwanegol gan Gyngor Caerdydd, Coed Cadw, a Trees for Cities.

Mae cam nesaf y prosiect yn cael ei ariannu’n bennaf gan Gyngor Caerdydd, gyda chyllid ychwanegol gan Coed Cadw a Trees for Cities.

Rydyn ni hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer cyllid ychwanegol gan ddarparwyr grantiau amgylcheddol eraill.

Gyda chymorth cymunedau, ein nod yw cynyddu canopi coed Caerdydd o 18.9% i 25% fel rhan o Caerdydd Un Blaned. Mae hyn yn cyfateb i tua 839ha o blannu newydd.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd